Glamorgan Heritage Coast Walk / Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Event Details

The annual circular walk along the cliffs and beaches of this spectacular Jurassic coast overlooking the Bristol Channel.

Of around 7 miles, the walk leads from St Donat's, along the All Wales Coastal Path past Atlantic College to Nash Point and its lighthouse, initially climbing through a wood, and then along the cliffs on the All Wales Coast Path to Monknash Beach.  We will then descend to the beach, walk along the beach back to Nash Point, and then retrace our steps to St Donat's.

Bring lunch and fluids, and a towel if you want to go swimming.  We will visit the cafe near the lighthouse on the way to the beach and on the way back.

Note, that the beach is made up of sand and patches of limestone pavement,  The limestone is difficult to cross underfoot in places, as it is of odd shapes and sizes shaped by the tide, but is passable with care.  There are a few short climbs along the way and just a few stiles.

Y gylchdaith flynyddol ar hyd clogwyni a thraethau’r arfordir Jwrasig ysblennydd hwn sy’n edrych dros Fôr Hafren.

O tua 7 milltir, mae’r daith yn arwain o Sain Dunwyd, ar hyd Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan heibio Coleg yr Iwerydd i Drwyn y Fali a’i oleudy, gan ddringo drwy goedwig i ddechrau, ac yna ar hyd y clogwyni ar Lwybr Arfordir Cymru Gyfan i Draeth Maelgi. Yna byddwn yn disgyn i'r traeth, yn cerdded ar hyd y traeth yn ôl i Nash Point, ac yna'n dilyn ein camau yn ôl i Sain Dunwyd.

Dewch â chinio a hylifau, a thywel os ydych am fynd i nofio. Byddwn yn ymweld â'r caffi ger y goleudy ar y ffordd i'r traeth ac ar y ffordd yn ôl.

Sylwch fod y traeth wedi'i wneud o dywod a chlytiau o galchbalmentydd, Mae'r calchfaen yn anodd ei groesi dan draed mewn mannau, gan ei fod o siapiau a meintiau od wedi'i siapio gan y llanw, ond gellir ei basio gyda gofal. Mae ambell ddringfa fer ar hyd y ffordd a dim ond ychydig o gamfeydd.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.