Clytha and Coed y Bwnydd, Monmouthshire, Circular Walk / Clytha a Choed y Bwnydd, Sir Fynwy, Taith Gerdded Gylchol

Event Details

  • Start Date Sunday, 21st of April 2024
  • End Date Sunday, 21st of April 2024
  • Start/End Time 10:30 - 16:00
  • Near Abergavenny, Monmouthshire
  • Categories
  • Groups
  • Approx Distance 8 Miles
  • TerrainStrenuous, but manageable, with some more strenuous gradual climbs during the first leg of the walk

A beautiful circular walk of about 8 miles around this part of the Monmouthshire countryside taking in Coed y Bwnydd, the largest and one of the best preserved hillforts in Monmouthshire, and Clytha Castle, one of Wales's most outstanding 18th-century follies.

The route initially runs close to the River Usk on a lovely route for about 2 miles on the western edge of the Clytha Estate, a Site of Special Scientific Interest and a Special Area of Conservation, before leaving the valley and climbing gradually up nearby hills via roads and field tracks, and St Aeddan's Church, Bettws Newydd, to eventually reach Coed y Bwnydd.  There are some short up and downs along the river, and three more gradual climbs to eventually reach Bettws Newydd, the final climb more steep than the others, but only for about a quarter of a mile.  From here, the route is mainly downhill or on the flat, passing Clytha Castle back to the start again alongside the River Usk.

The route travels along numerous quiet roads, meadows, woods, and open fields, and multitudes of spring flowers, carpets of bluebells, and almost permanent bird song tracks the whole way.   The route can be muddy in places along the way, but there are plenty of streams and grassland to clean them off, if necessary.  Numerous kissing gates and well-maintained styles, some dog-friendly.  Needs to be walked in good boots.

Taith gerdded gylchol hardd o tua 8 milltir o amgylch y rhan hon o gefn gwlad Sir Fynwy gan gynnwys Coed y Bwnydd, y bryngaerau mwyaf ac un o'r rhai sydd wedi'u cadw orau yn Sir Fynwy, a Chastell Clytha, un o ffyliaid mwyaf eithriadol Cymru o'r 18fed ganrif. I ddechrau mae’r llwybr yn rhedeg yn agos at Afon Wysg ar lwybr hyfryd am tua 2 filltir ar ymyl gorllewinol Ystad Clytha, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Ardal Cadwraeth Arbennig, cyn gadael y dyffryn a dringo’n raddol i fyny’r bryniau cyfagos trwy ffyrdd a llwybrau caeau, ac Eglwys Sant Aeddan, Betws Newydd, i gyrraedd Coed y Bwnydd maes o law. Mae yna rai llwybrau byr i fyny ac i lawr ar hyd yr afon, a thair dringfa raddol arall i gyrraedd Betws Newydd yn y pen draw, y ddringfa olaf yn fwy serth na’r lleill, ond dim ond am tua chwarter milltir. O'r fan hon, mae'r llwybr yn bennaf i lawr yr allt neu ar y gwastad, gan fynd heibio i Gastell Clytha yn ôl i'r man cychwyn eto ar hyd yr Afon Wysg. Mae’r llwybr yn teithio ar hyd nifer o ffyrdd tawel, dolydd, coedydd, a chaeau agored, a llu o flodau’r gwanwyn, carpedi o glychau’r gog, a thraciau canu adar bron yn barhaol yr holl ffordd. Gall y llwybr fod yn fwdlyd mewn mannau ar hyd y ffordd, ond mae digon o nentydd a glaswelltir i'w glanhau, os oes angen. Nifer o gatiau mochyn ac arddulliau wedi'u cynnal a'u cadw'n dda, rhai ohonynt yn gyfeillgar i gŵn. Mae angen cerdded mewn esgidiau da.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.